Featured

„uSAMODZIELNIeni finansowo”

Jednym z głównych zadań stawianych przed osobami pracującymi z dziećmi w pieczy zastępczej oraz ich rodzinami biologicznymi jest przygotowanie podopiecznych do reintegracji i samodzielnego życia. 

Tymczasem bieżące wsparcie dla osób będących w procesie usamodzielnienia praktycznie nie obejmuje kształtowania umiejętności właściwego dysponowania zasobami.Odpowiedzią na tak zdefiniowany problem były szkolenia, które prowadziła Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Projekt ROZ w ramach projektu „Usamodzielnieni finansowo - szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych”. Głównym celem projektu było wyposażenie osób pracujących z dziećmi w umiejętności z zakresu kompetencji miękkich, wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z pieczą zastępczą, a także ekonomii i finansów.

Było to wsparcie dla osób z całej Polski, działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej i ich rodzin biologicznych, w tym zwłaszcza:

■ koordynatorów pieczy zastępczej,
■ asystentów rodziny,
■ opiekunów usamodzielniania,
■ opiekunów zastępczych,
■ wolontariuszy,
■ wolontariuszy seniorów.

Projekt obejmował łącznie 72 godziny zajęć stacjonarnych, a dodatkowo prowadzono indywidualne doradztwo z trenerami. Projekt obejmował łącznie 72 godziny zajęć stacjonarnych, które zorganizowano na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzupełnionych o indywidualne doradztwo z trenerami. Dzięki zaangażowaniu uczestników z całej Polski udało się stworzyć w efekcie platformę do wymiany praktyk. W trakcie zajęć skupiono się na praktycznych problemach i doświadczeniach osób działających na rzecz pieczy zastępczej. Zwracali oni uwagę, że brakuje w Polsce inicjatyw tego typu, w których mają możliwość we wspólnym gronie zwierzyć się z trudności i stresu z jakimi wiąże się ich praca. W trakcie weekendowych zjazdów wspólnie starali się znajdywać rozwiązania, które pozwolą im lepiej wypełniać swoje obowiązki. Otrzymali także wsparcie dotyczące regulacji prawnych z obszaru pieczy zastępczej, a także dodatkowych źródeł finansowania.

Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań zaoferowano także skrócony cykl szkoleniowy w formie zdalnej, z którego nagrania udostępniono później w mediach społecznościowych. Umożliwiono również wszystkim zainteresowanym skorzystanie z telefonicznych indywidualnych konsultacji z ekspertami dotyczących omawianej problematyki. W wyniku podjętych działań 90 uczestników szkoleń mogło podnieść swoje kompetencje, co zdaniem wykonawców przyczyni się do większej samodzielności ich podopiecznych i zmniejszenia ryzyka ich wykluczenia społecznego. Jednocześnie po zakończeniu projektu zgłaszały się kolejne osoby zainteresowane otrzymaniem podobnego wsparcia, co wskazuje, że wciąż w Polsce konieczne jest uruchamianie inicjatyw na rz­ ecz osób działających w obszarze pieczy zastępczej.

Wszystkie informacje o projekcie, w tym materiały szkoleniowe, zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://pieczazastepcza.uek.krakow.pl

dr Piotr Kopyciński

Uniwerstytet Ekonomiczny w Krakowie

Related Articles