Umiędzynarodowienie czyli jak firmy mogą podbijać świat

Umiędzynarodowienie czyli jak firmy mogą podbijać świat

Cokolwiek nowego ludzkość odkryje i dostosuje do swoich potrzeb, to ekonomiczny charakter wszystkiego, co nas otacza, spowoduje, iż efekty tych odkryć staną się domeną handlu międzynarodowego, który rozprzestrzeni je na całym świecie.

To niedające się przecenić zadanie handlu międzynarodowego czyni z niego niezbędne ogniwo postępu i wszechstronnego rozwoju współczesnych społeczeństw. Umiędzynarodowienie, czy inaczej, internacjonalizacja działalności gospodarczej w dobie globalizacji i integracji jest procesem nieuchronnym, a przede wszystkim pożądanym przez wiele polskich i zagranicznych firm. Okazuje się bowiem, że funkcjonowanie na rynku krajowym staje się obecnie niewystarczające, a ekspansja na rynki zagraniczne to podstawowy warunek rozwoju firmy. Możliwości współczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych powodują, że nawet najmniejsze firmy mogą stać się międzynarodowe i działać w przestrzeni globalnej. Umiędzynarodowienie nie jest zatem już tylko domeną wielkich korporacji.

8732

Kiedy i jak firma może być umiędzynarodowiona?
Generalnie o umiędzynarodowieniu firmy możemy mówić już wówczas, gdy co najmniej jeden produkt lub usługa firmy przekracza granice rynku krajowego lub jest powiązana w jakiś sposób z rynkiem zagranicznym. Możemy bowiem mieć do czynienia z internacjonalizacją bierną lub czynną. Ta pierwsza ma miejsce wówczas, gdy firma pozostaje de facto na rynku krajowym ale współpracuje z partnerami zagranicznymi w różnych formach i wszelkich aktywnościach gospodarczych. Internacjonalizacja czynna ma miejsce wówczas, gdy firma jest obecna na rynku lub rynkach zagranicznych.

Wychodzenie na rynki zagraniczne odbywa się zgodnie z przyjętym modelem biznesowym firmy i założoną strategią. Może to być internacjonalizacja stopniowa lub też wczesna i szybka. Jest to determinowane różnymi czynnikami. Istnieje wiele strategii działania firm na rynkach zagranicznych, dla przykładu: etnocentryczna, policentryczna, globalna, dualna, dywersyfikacji, koncentracji, rozproszenia, itp. Przyjęta strategia determinuje formę internacjonalizacji. Jest tutaj bardzo wiele możliwości: import,- eksport – bezpośredni - pośredni, licencjonowanie, franchising, inwestycje zagraniczne, itp. Generalnie sprowadzają się one do trzech grup: kontraktowe, kooperacyjne, kapitałowe.

8816

Co daje firmie internacjonalizacja?
Ocena efektów internacjonalizacji jest dość oczywista, wiadomo, że skuteczną internacjonalizację możemy oceniać jedynie w sposób pozytywny. Wśród klasycznych korzyści z umiędzynarodowienia wymienić należy: wzrost sprzedaży, wzrost przychodów, poprawa konkurencyjności firmy, większa dynamika, elastyczność, otwartość firmy, dywersyfikacja przychodów, dywersyfikacja ryzyka z działalności, rozbudowa firmy, personelu, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, wzrost międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej, uatrakcyjnienie portfolio firmy. Ocena korzyści, które mogą wynikać z umiędzynarodowienia jest sprawą arbitralną. Każda firma ocenia je indywidualnie. Pewne jest, że korzyści te są wielowymiarowe i w chwili obecnej każda firma, która myśli o rozwoju powinna równocześnie myśleć o ekspansji zagranicznej.

8613

O czym warto pamiętać w procesie internacjonalizacji?
Podejmując decyzję o ekspansji międzynarodowej żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć jakiegokolwiek rynku zagranicznego. Dlatego proces wychodzenia na rynki zagraniczne wymaga niezwykle precyzyjnego – przemyślanego przygotowania. Klient zagraniczny to nie ten sam co klient krajowy, dodatkowo mamy do czynienia z odmiennym systemem prawnym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym. Ryzyko działalności należy zatem percypować zdecydowanie inaczej niż na dotychczasowym rynku krajowym. Jak mawiają eksperci w umiędzynarodowieniu zasadnicza jest odwaga, ale tylko podparta fachową wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Kluczowym czynnikiem skutecznej internacjonalizacji jest zatem dobre przygotowanie. Główne decyzje związane z internacjonalizacją dotyczą: rozpoczęcia i wyboru ekspansji zagranicznej; wyboru form i sposobu wejścia na rynek zagraniczny; opracowania marketingowego programu działania; wdrażania i kontrolowania realizowanej strategii.

Aby zminimalizować ryzyko w procesie internacjonalizacji i wyeliminować wszelkie możliwe pomyłki i potknięcia warto skorzystać z fachowej wiedzy, doradztwa i współpracować ze specjalistami z tej dziedziny. Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego od lat ściśle współpracuje z biznesem i jest otwarta na wszelką kooperację i pomoc w umiędzynarodowieniu. Mamy doświadczenie w doradztwie w zakresie umiędzynarodowienia polskich firm, jak również wchodzenia inwestorów zagranicznych na rynek polski. Na zlecenie firm modelujemy, prognozujemy zjawiska biznesowe oraz przygotowujemy raporty i analizy o rynkach zagranicznych. Do tej pory współpracowaliśmy z biznesem oraz instytucjami publicznymi: krajowymi i zagranicznymi: Komisją Europejską, OECD, Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Marszałkowskim, PARP, sądem gospodarczym i wieloma firmami prywatnymi.

8623

Możemy pomóc w umiędzynarodowieniu poprzez podzielenie się swoją wiedzą w formie szkolenia lub poprzez przygotowanie konkretnego działania niezbędnego w ekspansji na rynki zagraniczne. W zakresie szkoleń może to być następująca tematyka:
Oferta szkoleń dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu:
1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
2. Biznesplan nowego przedsięwzięcia
3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
4. Analiza rynków zagranicznych
5. Negocjacje w handlu zagranicznym
6. Dokumentacja w handlu zagranicznym
7. Organizacja handlu zagranicznego
8. Międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
9. Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i formuły handlowe
10. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
11. Instrumenty regulacji polityki handlowej
12. Metody płatności w handlu zagranicznym
13. Formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
14. Determinanty i skutki przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
15. Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
16. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
17. E-marketing
18. Szkolenie sprzedażowe przy wykorzystaniu strategii Blue Ocean.

W zakresie ekspansji zagranicznej mogą to być następują działania:
Oferta opracowania działań mających na celu umiędzynarodowienie firmy:
1. Opracowanie planu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
2. Opracowanie strategii wejścia firmy na rynki zagraniczne
3. Opracowanie planu marketingowego na rynkach międzynarodowych
4. Badanie rynków zagranicznych (w tym analiza popytu, podaży, cen, konkurencji, segmentów rynku i branż)
5. Analiza klimatu inwestycyjnego
6. Konstruowanie kontraktów ograniczających ryzyko handlowe przedsiębiorców
7. Projektowanie i analiza efektywności działań w zakresie przygotowania oraz realizacji transakcji z partnerem zagranicznym, w tym również z krajów Unii Europejskiej
8. Doradztwo w zakresie rozliczania i finansowania transakcji zagranicznych
9. Opracowanie ekspertyz dotyczących zjawisk i kształtowania się tendencji rozwojowych na rynkach zagranicznych, jak również w poszczególnych sektorach
10. Przygotowanie opracowań i opinii na temat uwarunkowań działalności przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej.

Autor: dr Agnieszka Głodowska – adiunkt z Katedry Handlu Zagranicznego
Więcej informacji: https://biznes.uek.krakow.pl/oferta-dla-biznesu/rynki-zagraniczne-i-wspolpraca-miedzynarodowa/

Dział Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, I p., pok.115
tel. 12 293 59 08, 12 293 59 09
https://biznes.uek.krakow.pl

Informacja o finansowaniu projektu

Related Articles