Featured

Sukcesja w firmie – czyli jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, po śmierci przedsiębiorcy i dotyczy wyłącznie firm zarejestrowanych w CEIDG.

Daje następcom czas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć. W praktyce zarządca sukcesyjny odpowiada za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych, w tym m.in. za umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe czy ZUS.

Zastanawiasz się czym jest zarząd sukcesyjny i jakiej grupy przedsiębiorców dotyczy? Chciałbyś ustanowić zarządcę sukcesyjnego, ale nie wiesz, jak to uczynić? Z artykułu dowiesz się: 

  • czym jest zarząd sukcesyjny,
  • jaka jest rola zarządu sukcesyjnego w kierowaniu przedsiębiorstwem,
  • kto i w jaki sposób może ustanowić zarząd sukcesyjny,
  • czy zarządca sukcesyjny jest spadkobiercą

 

Zarząd wygasa w terminie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego, albo zastrzec, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony przed śmiercią przedsiębiorcy, zarządcę sukcesyjnego można powołać, w ciągu dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez małżonka przedsiębiorcy lub przez spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym oświadczenia należy złożyć przed notariuszem.

Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG można złożyć:

  • online – Biznes.gov.pl,
  • w wersji papierowej w urzędzie gminy,
  • wysłać listem poleconym.

Złożenie wniosku o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG jest bezpłatne. Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEIDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że wspomniane przepisy nie wprowadzają żadnych rozwiązań stałych a jedynie „przesuwają” czas porządkowania, chroniąc firmę przed natychmiastowym ustaniem jej bytu. Chodzi zatem o zapewnienie dalszego działania przedsiębiorstwa założonego przez osobę fizyczną do czasu faktycznego przejęcia firmy przez spadkobierców – czyli zabezpieczenie sukcesji. W kwestii samej terminologii należy pamiętać, że zarząd sukcesyjny i sukcesja to pojęcia zbliżone, aczkolwiek odnoszą się do czegoś innego. Zarząd sukcesyjny to forma kurateli nad przedsiębiorstwem spadkodawcy. Sukcesja natomiast oznacza przejście własności przedsiębiorstwa na spadkobierców. Zarządca sukcesyjny nie nabywa zatem praw do spadku. Nie ma jednak prawnych przeszkód, aby spadkodawca tą samą osobę ustanowił zarządcą sukcesyjnym i jednocześnie uczynił ją spadkobiercą testamentowym. Powołanie danej osoby na zarządcę sukcesyjnego nie pozbawia jej również praw do dziedziczenia ustawowego.

Na koniec warto dodać, że formuła zarządu sukcesyjnego cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. Według danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotychczas powołano ponad 19,1 tys. zarządców sukcesyjnych, z czego 1914 prowadzi obecnie przedsiębiorstwa. Zdecydowaną większość stanowią przypadki, w których przedsiębiorcy sami ustanawiają zarządców sukcesyjnych. Po śmierci przedsiębiorcy powołano 1260 zarządców – taki jest dotychczasowy bilans ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Zastanawiasz się czym jest zarząd sukcesyjny i jakiej grupy przedsiębiorców dotyczy? Chciałbyś ustanowić zarządcę sukcesyjnego, ale nie wiesz, jak to uczynić? Z artykułu dowiesz się: czym jest zarząd sukcesyjny, jaka jest rola zarządu sukcesyjnego w kierowaniu przedsiębiorstwem, kto i w jaki sposób może ustanowić zarząd sukcesyjny, czy zarządca sukcesyjny jest spadkobiercą.

Zachęcamy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności, do ustanawiania zarządców sukcesyjnych. Warto dać swojej firmie – która często jest dorobkiem całego naszego życia – szansę na rozwój w rękach następnego pokolenia.

Related Articles