Featured

DOBRE wspólnoty lokalne – pomagamy ukraińskim jednostkom samorządu terytorialnego

W 51. numerze „Innowacyjnego startu” pisaliśmy o projekcie pt. „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), finansowanym przez amerykańską agencję USAID (the United States Agency for International Development).

 Przypomnijmy – realizacja tej inicjatywy rozpoczęła się w 2016 roku, a obejmuje ona pomoc ukraińskim gminom (ukr. Об’єднані територіальні громади) w wykorzystywaniu szans i sprostaniu wyzwaniom, które niesie za sobą decentralizacja. Przez pierwsze sześć lat w ramach projektu DOBRE współpracowano z ok. 100 gminami w Ukrainie, a celami tej kooperacji były:

1) Pomoc w skutecznym, otwartym i odpowiedzialnym rządzeniu wspólnotami lokalnymi;

2) Włączenie mieszkańców w aktywne podejmowanie decyzji dotyczących ich gmin.

Jesienią 2022 roku USAID przyznało projektowi DO- BRE dodatkowe finansowanie w wysokości 40 mln USD, z jednoczesnym przedłużeniem realizacji o trzy lata (tj. do 2025 r.). W ciągu kolejnych lat tej inicjatywy przewidziano współpracę z 60 ukraińskimi gminami (z czego 52 z nich uczestniczyły w pierwszej edycji projektu). Niestety, zmienił się kontekst projektu – w związku z trwającą rosyjską inwazją, druga odsłona jest ukierunkowana na pomoc w odbudowie po wojnie i kontynuację przerwanego rozwoju gmin. Wsparcie w ramach projektu DOBRE obejmie tym razem następujące obszary: planowanie strategiczne; zarządzanie finansami; zapewnianie usług; lokalny rozwój gospodarczy; zarządzanie kryzysowe; nowoczesne metody komunikacji; zaangażowanie obywatelskie. Centra partnerskie DOBRE znajdują się w dziesięciu stolicach obwodów Ukrainy: Charków, Chersoń, Czernihów, Czerniowce, Dnipro; Iwano-Frankiwsk, Kropywnycki, Mikołajów, Tarnopol i Zaporoże;

mapaukr

Jednocześnie, w ramach projektu DOBRE wprowadzono instrument reagowania kryzysowego (Emer‑ gency Response), aby zapewnić pomoc materialną i wyjść naprzeciw pilnym potrzebom 67 gmin w regionach bliskich strefom działań wojennych. Do tej pory w ramach projektu DOBRE przeznaczono na ten cel ponad 5 mln USD. Dodatkowo, po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, przekazano prawie 1 mln USD 8 partnerskim gminom w zachodniej Ukrainie w związku z dużym napływem osób wewnętrznie przesiedlonych.

W skład konsorcjum DOBRE wchodzą następujące organizacje partnerskie:

  1. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK), która prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i skutecznego rządzenia w obecnych kryzysowych warunkach.
  2. Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych (Український кризовий медіацентр) wdraża strategię komunikacyjną, która wzmacnia świa- domość społeczną nt. korzyści płynących z de- centralizacji, szkoli interesariuszy w zakresie skutecznej komunikacji i upowszechnia rezultaty projektu.
  1. Fundacja Rozwoju Demokra- cji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) zapewnia ekspertyzy i doradztwo w zakresie planowania strategicznego i innych kwe- stii związanych z odbudową i rozwojem ukraińskich gmin.

Warto podkreślić, że w ciągu pierwszych 6 lat w skład konsorcjum DOBRE wchodziły także: National Demo‑ cratic Institute (NDI) i SocialBoost. NDI zajmowała się problematyką równości płci i wzmacniania szans kobiet, zapewniając jednocześnie wiedzę w zakresie projektowania i analizy badań ilościowych i jakościowych. Z kolei SocialBoost promował innowacyjność i rozwiązania ICT na rzecz społeczności lokalnych.

Pozostaje mieć nadzieję, że działania w ramach projektu DOBRE wydatnie przyczynią się do odbudowy Ukrainy, wzmacniając podmiotowość jej wspólnot lokalnych.

Zainteresowanych projektem zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uni- wersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Related Articles