Featured

Nowy kierunek studiów Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja.

Model produkcji energii oparty na spalaniu paliw kopalnych jest nie do utrzymania ze względu na związany z tym wpływ wzrastającego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na ocieplanie się klimatu.

 

Nowy kierunek studiów magisterskich Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Barbarzyńska napaść Rosji na Ukrainę i wykorzystanie przez agresora surowców energetycznych do szantażu gospodarczego zwiększyły tylko presję na szybką transformację energetyczną w kierunku wykorzystywania źródeł odnawialnych. Sprzyjają temu wysokie i podlegające znacznym wahaniom ceny energii. Determinacja Komisji Europejskiej do przeprowadzenia zielonej transformacji gospodarki europejskiej poparta jest skierowaniem na ten cel znaczącego strumienia środków finansowych. Jedna trzecia inwestycji o wartości 1,8 bln euro pochodzących z unijnego funduszu odbudowy  extGenerationEU i z siedmioletniego budżetu UE zostanie przeznaczona na realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Polskę, jako kraj, w którym nadal produkcja energii oparta jest głównie na spalaniu węgla, czeka szereg koniecznych inwestycji, w tym prawdopodobnie w zakresie energetyki jądrowej. W najbliższym czasie będziemy więc obserwować wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów mogących zarządzać procesem transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii w warunkach znaczącego wzrostu nakładów publicznych i prywatnych w tym obszarze. Równolegle obserwujemy rosnący popyt na pracowników posiadających wiedzę na temat raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju. Wynika to z wprowadzenia nowej dyrektywy unijnej dotyczącej  raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, funkcjonującej najczęściej pod skrótem CSRD), zgodnie z którą zasady raportowania niefinansowego,  już w odniesieniu do danych za 2024 r., będą musiały zastosować duże spółki publiczne. Od 2025 r. obowiązek ten będzie dotyczył także dużych firm prywatnych. Popyt na tego typu pracowników  potwierdzają wyniki rowadzonych badań. Wyraźnie widać istniejącą lukę edukacyjną w zakresie zarządzania podmiotami energetycznymi i procesem transformacji energetycznej. Kształcenie w obszarze  energetyki rowadzone jest obecnie głównie w uczelniach technicznych i ma charakter inżynierski. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie utworzony został  nowy ierunek gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja, w ramach którego prowadzony jest nabór na studia magisterskie. Studenci otrzymają wiedzę dotyczącą możliwości przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w podmiotach wytwarzających energię, jak i z niej korzystających.


Program studiów obejmuje także kwestie otyczące zmian klimatu, gospodarki cyrkularnej, transportu i technologii niskoemisyjnych, postrzegane z perspektywy różnych aktorów. Adresowany jest do osób, które działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska chcą realizować wykonując dobrze płatną pracę

Related Articles