Astor – firma odpowiedzialna społecznie

Firma ASTOR od 1987 roku dostarcza nowoczesne technologie z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzę biznesową i techniczną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych.

Z rozwiązań ASTOR korzystają duże fabryki i małe firmy, praktycznie w każdej branży przemysłu. Firma działa na rynku 28 lat, zatrudnia 120 pracowników, posiada 7 oddziałów w całej Polsce oraz przeszło 4000 zadowolonych klientów na całym świecie. Poza standardową działalnością biznesową, firma podejmuje też wiele aktywności na rzecz społeczności, w której funkcjonuje na co dzień. Przykład firmy pokazuje, że zaangażowanie społeczne, dbałość o klientów, jak i pracowników, wspieranie zdolnych studentów, mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

ASTOR - odpowiedzialność w każdym wymiarze

Przez ostatnie 28 lat ASTOR osiągnął wiele sukcesów biznesowych, z roku na rok rozwija się sprzedaż, rosną słupki obrotów, ale te sukcesy nie cieszyłyby tak bardzo, gdybyśmy celebrowali je sami. Dzielimy się nimi z naszym otoczeniem, wspierając inicjatywy charytatywne, pogłębiając współpracę z uczelniami czy instytucjami kultury. Działalność społecznie odpowiedzialna to naturalny i oczywisty krok dla firmy, która osiągnęła dojrzałość rynkową – mówi Stefan Życzkowski, prezes ASTOR i dodaje, że ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU NIE DA SIĘ ROBIĆ W POJEDYNKĘ.

Kultura organizacyjna i budowanie stabilnych relacji z otoczeniem
„Mamy świadomość, że społeczna odpowiedzialność to coś więcej niż jednorazowa akcja sponsoringowa. To długoletnie, konsekwentne budowanie relacji, tak wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem. Aby firma w wiarygodny sposób mogła budować wizerunek eksperta w swojej dziedzinie i godnego zaufania partnera, nie może zapominać o różnych grupach interesariuszy – zarówno w branży, jak i poza nią. Dla ASTOR są to pracownicy, partnerzy biznesowi, media, ale też studenci czy pracownicy uczelni technicznych” - Renata Poreda, koordynator ds. komunikacji i CSR, ASTOR

Pracownicy
Dla firmy ASTOR każdy pracownik jest ważny, gdyż to od członków zespołu zależy wizerunek firmy na zewnątrz: począwszy od etapu rekrutacji, poprzez okres zatrudnienia, a nawet czas po rozwiązaniu współpracy. Przyjazna atmosfera pracy, zachowanie równowagi między życiem zawodowym, a rodzinnym oraz ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji – w firmie ASTOR jest to podstawowy element zarządzania. Wartości cenione w firmie to: współpraca w zespole i rozumienie różnic, podejście win-win, szacunek do siebie nawzajem, oraz do klientów.

Dostawcy. „Od udanej współpracy z naszymi dostawcami zależy skuteczność w wypełnianiu oczekiwań naszych klientów, dlatego wspólnie negocjujemy i wypracowujemy partnerskie zasady działania. Staramy się uczciwie realizować potrzeby każdej ze stron. We wszystkich prowadzonych przez nas działaniach przyświecają nam zasady etyki i moralności”, mówi Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Relacji i Marketingu.

Kadra akademicka, studenci i uczniowie. Dla firmy ASTOR bardzo ważną grupą docelową są również pracownicy i studenci uczelni technicznych – w końcu tam kształcą się przyszli inżynierowie automatyki i robotyki. Celem firmy jest, by postrzegali oni ją jako solidnego, doświadczonego i uczciwego partnera czy też przyszłego pracodawcę. Studenci i uczniowie, to szczególna społeczność, której firma poświęca dużo zainteresowania. Popularyzacja nowoczesnych technologii wśród studentów i uczniów nie tylko uzupełnia ich wiedzę i wzbogaca doświadczenie, ale oddziałuje także pośrednio na rynek pracy. To przecież obecni studenci będą w przyszłości wpływać na poziom techniczny polskich przedsiębiorstw. Od 1998 roku firma organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe, których tematyka jest związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych czy stanowiskami zrobotyzowanymi. Jedną z ważniejszych inicjatyw w firmie jest program praktyk studenckich – to nie tylko sposób promocji firmy, ale też dotarcia do obdarzonych wiedzą i umiejętnościami, ambitnych młodych ludzi, którzy mogliby wzmocnić zespół ASTOR.

Ośrodki naukowe i edukacja. Firma współpracuje również z uczelniami, wspierając je w zakresie udostępniania i wypożyczania sprzętu do laboratoriów. Wszystkie ośrodki naukowe zainteresowane nabyciem sprzętu mogą zawsze liczyć na preferencyjne, bardzo atrakcyjne ceny zakupu, dzięki czemu studenci i pracownicy naukowi mają do dyspozycji rozwiązania obowiązujące aktualnie na rynku. W rozwiązania dostarczane przez ASTOR wyposażonych jest 600 placówek edukacyjnych w całej Polsce. W głównej siedzibie firmy, ASTOR Technology Park przy ul. Smoleńsk, funkcjonuje pierwsza w Europie interaktywna, dostępna dla kontrahentów, studentów, przedstawicieli świata naukowego i turystów, wystawa robotyki i technologii IT – ASTOR Innovation Room. Odbywają się w niej testy, pokazy i szkolenia.


Organizacje non-profit
„Naszym zyskiem dzielimy się z innymi, w tym z najbardziej potrzebującymi” mówią władze firmy. Wiemy, że bez wsparcia środowiska biznesowego wiele organizacji pożytku publicznego nie mogłoby należycie funkcjonować. Dlatego też firma ASTOR wspomaga finansowo i organizacyjnie wartościowe inicjatywy, współpracując szczególnie blisko ze stowarzyszeniami, które działają na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji i godnego życia. Corocznie 2 proc. wypracowanego zysku netto przekazywane jest na cele charytatywne. O tym, jakie inicjatywy są wpierane tymi pieniędzmi decydują sami pracownicy, a działania koordynuje powołana spośród nich Drużyna HEART-aktywna. Drużyna Heart-Aktywna nie posiada roli autorytarnej, a jedynie zarządczą. Pomysł na wsparcie danej organizacji może zgłosić każdy pracownik. Na bazie zgłoszenia zostaje stworzona analiza beneficjenta i wydawana jest decyzja odnośnie wsparcia. W przypadku wyczerpania się budżetu charytatywnego na dany okres, prośba o pomoc przechodzi na kolejny rok. Istotnym faktem jest jawność informacji o wspartych przez nas organizacjach. Każdy pracownik może zapoznać się z listą beneficjentów za pośrednictwem intranetu. Drużyna Heart-Aktywna wspiera również działania sportowe prowadzone przez pracowników ASTOR, którzy swoją aktywność ruchową dedykują osobom potrzebującym. Projekt nosi nazwę Mięsień Sercowy i przyłączyć się do niego może każdy pracownik firmy ASTOR. Wystarczy, że wykona sobie zdjęcie w trakcie aktywności fizycznej i prześle je do Drużyny Heart-Aktywnej. Wtedy zespół „odblokuje” założoną kwotę pieniędzy dla potrzebujących i umieści zdjęcie pracownika w galerii Anatomia Dobra znajdującej się w naszym intranecie.

Projekty charytatywne
Oprócz bieżących działań, Drużyna Heart-Aktywna prowadzi w ASTOR dwa kluczowe projekty charytatywne. Oba zmieniają firmę nie do poznania. Pierwszy z nich to Dzień Dziecka, obchodzony z pilnymi uczniami Akademii Przyszłości. Dzieci w ten dzień przejmują kontrolę nad firmą i bawiąc się w detektywów sprawdzają wszystkie zawiłości naszej pracy. Kontrolują zawartość kasy w Dziale Księgowości, czy też skrupulatnie sprawdzają każdą wychodzącą przesyłkę. Drugi najważniejszy projekt charytatywny to akcja Szlachetna Paczka. Pracownicy wraz z nami organizują specjalne paczki dla najbardziej potrzebujących. Ich ilość z roku na rok rośnie.

Niewątpliwie firma ASTOR buduje swoją wiarygodność jako firma odpowiedzialna społecznie. Niezależnie czy angażuje się w budowanie prestiżu zawodu automatyka wspierając młodych inżynierów, czy pomaga potrzebującym, czy wspiera polskie uczelnie, czy etycznie współpracuje ze swoimi partnerami biznesowymi, zawsze na pierwszym miejscu stawia zasadę win-win. Za swoją działalność firma dostała już Nominację w konkursie Firma Dobrze Widziana na najlepszy wizerunek w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie małopolskim, którego organizatorem jest Business Centre Club.

Monika Machowska (KPT) we współpracy z Renatą Poredą (koordynator ds. komunikacji i CSR Astor)

Related Articles