Czy można efektywniej?

Efektywna motywacja w przedsiębiorstwie z elektroniką użytkową.

Karolina Tomczyk oraz Honorata Pilch rozmawiają z autorem pracy licencjackiej, studentką Magdaleną Walasik, dr Anną Pietruszką-Ortyl z Katedry Zachowań Organizacyjnych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Piotrem Ortyl z firmy z elektroniką użytkową.

Karolina Tomczyk oraz Honorata Pilch: Co Cię skłoniło do podjęcia badań dotyczących motywacji w przedsiębiorstwie?
Magdalena Walasik: Do podjęcia badań systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie skłoniła mnie możliwość dostępu do potrzebnych mi danych oraz rozbudowany i zależny od wielu zmiennych, proces motywowania pracowników. Przedsiębiorstwo udzieliło mi potrzebnych danych pomimo tego, że niektóre z nich były objęte tajemnicą zawodową. Nie do wszystkich danych miałam dostęp. Przedsiębiorstwo nie wyraziło zgody na podanie jego nazwy w pracy licencjackiej.

Jak zaczęła się Twoja współpraca z firmą?
M.W: Współpraca z firmą odbyła się w przyjaznej atmosferze. Po kontakcie z kierownikiem zmiany i zapoznaniem się z potrzebnymi informacjami, przeszłam do zbadania potrzeb motywowanego personelu, ich odczuć dotyczących bieżącej sytuacji i sugestii dotyczących zmian w systemie. Pracownicy zaangażowali się w badanie i chętnie dzielili się pomysłami.

Jak wyglądało badanie efektywności systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie?
M.W: Badanie efektywności systemu motywacyjnego odbyło się poprzez przeprowadzanie badań w formie ankiety wypełnianej internetowo, co pozwoliło na sprawne zinterpretowanie wyników i wysnucie odpowiednich wniosków.

Jak wyglądał kontakt z firmą? Czy przedsiębiorstwo udzieliło Ci niezbędnych informacji?
M.W: Przedsiębiorstwo udzieliło mi potrzebnych informacji do przeprowadzenia konkretnych badań. Chęć pracowników do podzielenia się na temat swoich odczuć wobec obowiązującego ich systemu motywacyjnego była ogromna, wyrażali jasno swoje oczekiwania, wszelkie sugestie i pomysły. Przełożony poczuł się wyróżniony, że to w ich placówce zostanie przeprowadzone badanie i przyczyni się do zdobycia mojego stopnia naukowego.

Czy współpraca z przedsiębiorstwem oddziaływała pozytywnie na jego funkcjonowanie?
M.W: Współpraca z przedsiębiorstwem wpłynęła pozytywnie na pracowników. Pomogła im otworzyć się na nowe pomysły. Zaczęli oni myśleć o tym jak pracodawca stara się ich docenić, dbać o nich. Żywo dyskutowali co można zrobić by pracowało się lepiej.

Bez tytułu2

Czy Twoje badania wniosły zmiany do przedsiębiorstwa?
M.W: Badania zdecydowanie wniosły zmiany. Zmieniły punkt widzenia zarówno przełożonych jak i pracowników. Nauczyli się oni, że współpraca i dzielenie się swoimi pomysłami może przynieść wiele korzyści. Zarówno pracownikom jak i przedsiębiorstwu zapewni to rozwój i samorealizację.

Czy współpraca Pani jako promotora ze studentką została zainicjowana przez studentkę?
Anna Pietruszka-Ortyl: Tak. W drodze elektronicznego wyboru mnie na promotora swojej pracy licencjackiej.

Jak wyglądała praca ze studentka? Czy na bieżąco konsultowała się ona z Panią podczas prowadzenia badań nad skutecznością systemu motywacyjnego?
A.P.O:
Współpraca odbywała się na bieżąco. Podczas spotkań bezpośrednich średnio 1 raz w tygodniu oraz doraźnie w ramach kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo zwłaszcza w przypadku rozdziału praktycznego pisania pracy spotykałyśmy się ze zwiększoną częstotliwością oraz na bieżąco byłyśmy w kontakcie e-mail.

Czy nadzorowała Pani już wcześniej współpracę studenta z firmą, czy to pierwszy przypadek?
A.P.O: Zazwyczaj 90% promowanych przeze mnie prac licencjackich opiera się na współpracy studenta z firmą – wypromowałam w granicach 30 takich prac i aktualnie pracuję z kolejnymi 15 studentami, z których wszyscy współpracują z organizacjami podczas przygotowywania swoich prac licencjackich.

Czy jest Pani zadowolona ze współpracy ze studentką i z jej wyników pracy?
A.P.O: Jestem usatysfakcjonowana w 70% ze współpracy. Czas przygotowywania pracy był nieco dłuższy niż się spodziewałam. Finalnie pracę jako promotor oceniłam na 4,5.

Jak z perspektywy firmy ocenia Pan współpracę ze studentką?
Piotr Ortyl: Współpraca przebiegła pomyślnie. Studentka okazała się osobą rzetelną, fachową i kompetentną. Ponadto była osobą bardzo zainteresowaną systemem motywacji i warunkami naszej pracy.

Jak Pan ocenia skuteczność przeprowadzonych badań przez studentkę?
P.O: Sądzę, że były one wiarygodne. Były to ankiety internetowe, dlatego też, każdy mógł wyrazić swoje zdanie i sugestie. Myślę, że anonimowość sieci spowodowała, że odpowiedzi udzielone w ankietach były szczere.

Czy badania studentki skłonią przedsiębiorstwo do polepszenia systemu motywacyjnego i wniosą coś nowego do firmy?
P.O: Badania studentki były pomocne w określeniu stopnia efektywności systemu motywacyjnego naszej firmy. Przyczynią się do poprawy warunków premiowania pracowników jak również zasad przyznawania nagród i wyróżnień wśród personelu. Współpraca ze studentką pozwoliła bezstronnie spojrzeć na dotychczasowy system motywacyjny wśród personelu i wyłonić nowe możliwości ulepszenia go.


Rozmawiały Karolina Tomczyk oraz Honorata Pilch, studentki kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Related Articles