Featured

Uczymy sąsiadów: DOBRE - transfer wiedzy z Polski na Ukrainę

Jeszcze niedawno to do Polski przyjeżdżali zagraniczni eksperci wspierający przekształcenia w naszym kraju. Teraz przyszedł czas na przekazywanie naszych doświadczeń sąsiadom, którzy znajdują się w fazie transformacji.

Takie działania możliwe są m. in. dzięki projektowi DOBRE (“Decentralization Offering Better Results and Efficiency”). Jest to międzynarodowa inicjatywa realizowana w konsorcjum szeregu instytucji z USA, Polski i Ukrainy. Liderem jest amerykańska organizacja Global Communities, a partnerami są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie działający poprzez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK), Ukrainian Crisis Media Center, Social Boost oraz National Democratic Institute. Celem projektu, finansowanego przez amerykańską agencję rządową USAID, jest wsparcie procesów decentralizacji samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zapewnienie doradztwa, szkoleń, finansowego wsparcia małych inwestycji oraz podejmowanie działań stymulujących otoczenie funkcjonowania zreformowanego samorządu w 10. regionach (ukr. Область - obłast) Ukrainy, których stolice są zlokalizowane w następujących miastach: Charków, Chersoń, Czernihów, Czerniowce, Dniepr, Iwano-Frankiwsk, Kropiwnicki, Mikołajów, Tarnopol oraz Zaporoże. Projekt realizowany jest w latach 2016-2022.

W ramach projektu MSAP UEK jest odpowiedzialna za przeprowadzenie działań ukierunkowanych na upowszechnienie idei decentralizacji samorządu terytorialnego wśród ukraińskich uczelni oraz instytucji odpowiadających za doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie kadr administracji publicznej na Ukrainie. Zakres zadań obejmuje m.in. analizę stanu kształcenia w zakresie administracji publicznej w 3. obszarach: studiów I stopnia, studiów II stopnia, oferty doskonalenia zawodowego, utworzenie konsorcjum instytucji edukacyjnych na rzecz jakości kształcenia kadr dla administracji publicznej oraz wypracowanie standardów kształcenia dla różnych poziomów, upowszechnienie tych standardów oraz przygotowanie, wspólnie z partnerami ukraińskimi, nowej formuły studiów podyplomowych dla administracji publicznej.

W wyniku realizacji działań w ramach projektu DOBRE, MSAP UEK przygotowała programy szkoleniowe, które są realizowane przez placówki oświatowe we wspomnianych regionach Ukrainy dla pracowników hromad (ukr. ромада – odpowiedniki gminy), powstałych w wyniku niedawnej reformy.

Realizacja tego typu inicjatyw daje nadzieję na udaną implementację za naszą wschodnią granicą dobrych praktyk dotyczących decentralizacji, które z powodzeniem testujemy w Polsce od lat 90. XX w., a konkretnie: od 1990 r. (reaktywacja samorządu gminnego) i od 1999 r. (przywrócenia powiatów oraz powołanie 16. województw)

Related Articles