Projekt, który powinien stać się ruchem

Rozmowa z Wiesławem Nowakiem – Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym ZUE S.A. i Marcinem Wiśniewskim – Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem Zakładu Infrastruktury Miejskiej ZUE S.A.

Teraz pracujesz z każdym graczem osobno. A każdy - mały i duży - ma swoją wyjątkowość. Unikatowość ZUE S.A. polega na tym, że firma jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej.

Zdjęcie przedstawia tory kolejowe

Tetiana Zhygadlo: Czy mogą się Państwo podzielić planami i celami na najbliższe lata?
Wiesław Nowak (W.N.): Obecnie rynek infrastruktury szynowej, po okresie spowolnienia inwestycyjnego, który dotknął branżę w latach 2015-2016, stawia przed firmami wykonawczymi, do których zalicza się ZUE S.A. nowe wyzwania wynikające ze spiętrzania zadań inwestycyjnych na polskiej sieci kolejowej. W najbliższych latach chcemy skutecznie wykonać pozyskane zadania, których łączna wartość w chwili obecnej wynosi ponad 2 mld złotych, a także rozsądnie uzupełniać portfel zamówień i realizować przyjętą politykę rozwoju. W tym kontekście penetrujemy nie tylko rynek rodzimy, szukając nowych zakresów działalności, ale także rynki zagraniczne, tak abyśmy w pełni mogli wykorzystywać posiadany kapitał sprzętowy i kadrowy, który stanowi o sile każdego przedsiębiorstwa. Reasumując, w najbliższych latach chcemy wzmocnić naszą pozycję rynkową, rozwijać doświadczenie kadry i dbać o wizerunek grupy kapitałowej poprzez działania CSR. Działania odpowiedzialne społecznie mają na celu nie tylko oddanie społeczeństwu części zysku – dzięki nim tworzy się rezerwy, z których później czerpie biznes. Im bogatsza jest społeczność lokalna tym bardziej sprzyjające są warunki do rozwoju przedsiębiorstw. Mam tu na myśli zarówno otoczenie rynkowe, jak i zasoby kadrowe ich poziom wykształcenia i wiedzy.

Jak zrodziła się współpraca ZUE S.A. z Politechniką Krakowską? Czy często współpracuje z uczelniami?
M.W.: Jesteśmy w trakcie drugiej perspektywy unijnej. Na rynku pojawiła się duża liczba przetargów
z branży szynowej, a to spowodowało, że niestety zasoby kadrowe wszystkich wykonawców zaczynają się kończyć… Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, wraz z kilkoma innymi podmiotami z branży podjęliśmy decyzję o próbie pozyskania nowych pracowników kadry technicznej, tj. absolwentów Politechniki Krakowskiej uczących się na kierunku drogi żelazne. Po kilku spotkaniach, udało nam się wspólnie wypracować odpowiednie projekty umów oraz stworzyć specjalnie dedykowany program nauczania, taki, który zapewni absolwentom kończącym studnia jak najlepsze przygotowanie do pracy w branży. Chcemy, żeby ci studenci już na uczelni zetknęli się z głównymi zagadnieniami, które czekają na nich na etapie późniejszej pracy. Co do drugiej części pytania, jest to nasz pierwszy taki program, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.

Zdjęice przedstawia tory kolejowe

Na czym polega współpraca? Czego oczekujecie od tej współpracy?
M.W.: Tak, jak wcześniej wspomniałem, po latach zastoju inwestycje kolejowe zaczęły dynamicznie przyspieszać, zmianie uległ dotychczasowy wizerunek i rola przewozów kolejowych. Potrzebujemy fachowców z wykształceniem inżynierskim oraz kadr technicznych średniego szczebla, stąd inicjatywa wsparcia najnowszego projektu Politechniki Krakowskiej, który dotyczyć będzie specjalności Drogi Kolejowe na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Naszym zadaniem będzie zarówno wsparcie merytoryczne, jaki i finansowe. Swoją wiedzę przekażemy studentom w postaci wykładów specjalistycznych prowadzonych przez wewnętrznych specjalistów. Będziemy organizować dla słuchaczy wycieczki techniczne oraz umożliwimy studentom odbycie praktyk, które pozwolą od strony praktycznej zapoznać się z pracą w tego rodzaju firmie. Dodatkowo ufundujemy stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych adeptów. W zamian za swój własny wkład w projekt, firma będzie miała czynny udział w wyedukowaniu potrzebnych dla jej celów specjalistów, jak również będzie miała możliwość zdecydować, na jaki temat studenci powinni napisać prace magisterskie.

Podczas współpracy pojawiły się jakieś trudności?
M.W.: Współpraca przy tworzeniu programu przebiegała bardzo sprawnie, a jedyną trudnością było pogodzenie „kalendarzy” przedstawicieli Wykonawców i Politechniki Krakowskiej. Wszyscy jesteśmy mocno zapracowani…

Jakich specjalistów najchętniej zatrudnia firma? Czy będą to studenci Politechniki Krakowskiej?
M.W.: Program adresowany jest do absolwentów PK i z tą uczelnią będzie podpisana umowa. A zatrudniani będą studenci, na kierunku budownictwa o specjalności Drogi Kolejowe, czyli ci, którzy obrali za swój kierunek infrastrukturę kolejową lub tramwajową…

rail 3678287 1920

I trochę o perspektywach. Co nowego zapewni pasażerom, pod względem wygody, nowy projekt ZUE S.A.?
W.N.: Każdy projekt, którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury, czy to tramwajowej, czy kolejowej powinien w efekcie przyczynić się do podwyższenia komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Miernikami tych ulepszeń są m.in. zwiększenie liczby stacji przesiadkowych oraz dostosowanie ich do użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności, ulepszenie informacji pasażerskiej, m.in. dzięki montowaniu nowoczesnych tablic informacyjnych oraz szeregu rozwiązań systemu sterowania ruchem. Przede wszystkim jednak, pasażer dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii odczuwa znaczną poprawę poprzez zwiększenie prędkości jazdy, co w efekcie daje skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanym odcinku. Są to bezpośrednio obserwowalne korzyści prowadzonych inwestycji, jednak niemniej ważne jest zmniejszone oddziaływanie na środowisko zmodernizowanej infrastruktury.

Jakie zasady są najważniejsze przy wprowadzeniu nowych projektów?
W.N.: Tutaj nasza branża nie różni się zapewne od pozostałych. W biznesie należy zawsze kierować się zasadą gospodarności, efektywności oraz ambitnym, choć realnym planowaniem strategii. Tak, jak w życiu istotne są zasoby, którymi się dysponuje, gdyż to one przekładają się na swobodę materialną i prawną, bez której trudno myśleć o sukcesie.

Dlaczego współpraca z innymi jest tak ważna?
W.N.: W zgodzie z tym, co już wcześniej powiedziałem firma to ludzie, którzy ją tworzą zatem dbanie o ich rozwój, dobre relacje zarówno interpersonalne, jak i B2B stanowią podstawę dobrego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że żadna firma nie działa w próżni. Zrównoważony rozwój wydaje się być najlepszym sposobem by zapewnić sobie trwanie. Gdy przed 25 laty powstawało ZUE, zatrudniona była w nim jedna osoba. Dziś to zespół ponad 800 osób bazujący na wiedzy i doświadczeniu zatrudnionych fachowców bez których niemożliwy byłby odpowiedni poziom jakości świadczonych przez nas usług. Ta filozofia współpracy nakierowanej na dobro pracownika przyświeca nam od początku istnienia.

Autor: Tetiana Zhygadlo, kierunek Administracja, Uniwersytet Ekomnomiczny w Krakowie

 

Related Articles